Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTELIJNERS V.O.F.

Deel I : Algemeen
Deel II : Aanvullende voorwaarden Payrolling
Deel III: Aanvullende voorwaarden Uitzenden
Deel IV : Aanvullende voorwaarden Werving en Selectie

Deel 1: Algemeen

1.Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht of rechtsbetrekking tussen de vennootschap onder firma Eerstelijners VO.F. en de cliënt.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende- of vervolgopdrachten.
 3. De toepasselijkheid van de door cliënt gehanteerde algemene voorwaarden, wordt nadrukkelijk door Eerstelijners van de hand gewezen.
 4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de opdracht van cliënt en/of de daarmee verband houdende werkzaamheden.

2. Tot stand komen en duur opdracht

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat Eerstelijners de opdracht aanvaart en bevestigt aan cliënt.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
 3. De overeenkomst eindigt op het moment dat Eerstelijners uitvoering heeft gegeven aan de opdracht en het (objectief) door partijen beoogde resultaat is bereikt.

3. Honorarium en kosten

 1. Cliënt is een vergoeding verschuldigd aan Eerstelijners voor de door haar verrichte diensten. De vergoeding wordt vooraf overeengekomen en opgenomen in de opdrachtbevestiging. De in de opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
 2. De vergoeding is verschuldigd nadat uitvoering is gegeven aan de betreffende opdracht en werkzaamheden ten behoeve van cliënt zijn verricht.
 3. Cliënt is tevens verschuldigd de kosten die noodzakelijk zijn voor een redelijke uitvoering van de opdracht. Hieronder wordt in ieder geval verstaan, doch niet limitatief, advertentiekosten, reiskosten, etc.

4. Declaraties

 1. Declaraties dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien de cliënt ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft is cliënt tevens verschuldigd 1,5% rente per maand vanaf de vervaldag tot de die der algehele voldoening. Daarnaast komen de kosten –zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk – die voor de inning van de declaratie noodzakelijk zijn, voor rekening van de cliënt, met een minimum van € 50,00.

5. Geheimhouding

Partijen zijn gehouden om vertrouwelijke (bedrijfs-)informatie die zij in verband met de uitvoering van de opdracht zorgvuldig te behandelen. Op partijen rust een geheimhoudingsplicht ter zake die vertrouwelijk informatie. Het is cliënt uitdrukkelijk verboden informatie aan derden te verstrekken.

6. Intellectueel eigendom

Auteursrechten en industriële eigendomsrechten, voortvloeiend uit werkzaamheden van Eerstelijners, verricht c.q. gedaan tijdens het bestaan van deze overeenkomst met betrekking tot deze overeenkomst, komen toe aan Eerstelijners.

7. Aansprakelijkheid

 1. Eerstelijners is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, waaronder tevens begrepen gederfde winst en gevolgschade, die cliënt lijdt door toedoen van een handelen of nalaten van Eerstelijners.
 2. De aansprakelijkheid van Eerstelijners is in ieder geval beperkt tot de directe schade alsmede beperkt tot het bedrag dat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert. Mocht een beroepsaansprakelijkheid geen dekking beiden, dan is de aansprakelijkheid van Eerstelijners bepekt tot de met cliënt overeengekomen en betaalde vergoeding.
 3. Een aanspraak op schadevergoeding van de cliënt vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de cliënt bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Eerstelijners aansprakelijk is of zou kunnen zijn.
 4. Eerstelijners is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of fouten van derden die bij de uitvoering van een opdracht ingeschakeld worden.
 5. Cliënt vrijwaart Eerstelijners tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de cliënt verricht.

8. Overmacht

 1. Ingeval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming die niet toerekenbaar is, omdat deze niet is te wijten aan schuld, niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende normen voor rekening komt van Eerstelijners, stelt Eerstelijners cliënt hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de opdracht die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.
 2. Ingeval van overmacht is Eerstelijners gerechtigd de uitvoering van haar diensten gedurende de overmacht op te schorten, of de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. Indien ten gevolge van overmacht de opdracht langer dan 1 maand niet kan worden nagekomen, is cliënt bevoegd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen.

9. Beëindiging

 1. Cliënt kan de overeenkomst door opzegging beëindigen, met inachtneming van een termijn van een maand.
 2. De opzegging dient schriftelijk aan Eerstelijners te worden medegedeeld onder opgaaf van reden.
 3. Eerstelijners behoudt in geval van tussentijds beëindiging aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en reeds gemaakte kosten.

10. Gegevensverwerking

Eerstelijners gebruikt de door u verstrekte (persoons-)gegevens voor het aangaan en uitvoeren van opdrachten en het beheren van de daaruit voortvloeiende cliëntrelaties. (Persoons-)gegevens worden uitsluitend aan derden, behoudens een wettelijke plicht, ter beschikking gesteld voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de door de cliënt verstrekte opdracht. Voor het overige worden de persoonsgegevens uitsluitend gebruikt met uw toestemming en voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op iedere opdracht en iedere rechtsverhouding tussen Eerstelijners en de cliënt is het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Indien een of meerdere van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepaling(en) nietig of vernietigbaar zijn of anderszins hun rechtskracht verliezen, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in overleg treden om de nietige of vernietigbare of vervallen bepaling(en) dusdanig te wijzigen dat deze bepaling het beoogde economisch of juridisch effect zo dicht mogelijk benadert;
 3. De algemene voorwaarden worden bij het aangaan van iedere overeenkomst ter hand gesteld. Bovendien worden de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toegezonden.

Deel II: Aanvullende voorwaarden Payrolling

1. Uitvoering opdracht

 1. Payrolling is de opdracht waarbij een door cliënt (inlener) zelf geworven medewerker bij Eerstelijners in dienst treedt alsmede het overnemen van de daarbij behorende administratieve werkzaamheden en de salaris administratie.
 2. Cliënt bepaalt vooraf het aantal te werken uren per periode per medewerker, voor zover niet in strijdt met de wet.
 3. Cliënt voorziet Eerstelijners van alle relevante informatie die nodig is voor een juiste uitvoering van de opdracht.

2. totstandkoming en einde opdracht

 1. De overeenkomst tussen partijen vangt aan op het moment dat beide partijen de overeenkomst ondertekend hebben.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 3. In geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd is tussentijds opzeggen van de overeenkomst niet mogelijk.
 4. In geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd bedraagt de opzegtermijn 3 maanden. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
 5. Iedere partij is gerechtigd deze overeenkomst door middel van een aangetekende brief buiten rechte en met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, wordt verleend, jegens hem of haar een verzoek tot faillissement is ingediend, in staat van faillissement is verklaard, dan wel anderszins de vrije beschikking over zijn of haar vermogen verloren heeft. Het voorgaande leidt niet tot aansprakelijkheid jegens de andere partij.

3. verhoging inlenerstarief

 1. Indien ten gevolge van door cliënt verstrekte onjuiste of niet verstrekte informatie Eerstelijners een onjuist inlenerstarief vaststelt, dan is Eerstelijners gerechtigd cliënt met terugwerkende kracht het juiste inlenerstarief in rekening te brengen.
 2. Eerstelijners is tevens gerechtigd het overeengekomen inlenerstarief te verhogen indien de bij CAO vastgestelde uurlonen worden verhoogd alsmede indien een stijging plaatsvindt ten gevolge van een wetswijziging op het gebied van sociale zekerheidswetgeving of fiscale wetgeving, de CAO voor uitzendkrachten of enig verbinden voorschrift alsmede als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO.

4. verplichtingen cliënt

 1. Cliënt is verplicht de wettelijke regelingen en voorschriften in acht te nemen bij de uitoefening van leiding en toezicht over de medewerker waar de overeenkomst betrekking op heeft.
 2. Cliënt is verantwoordelijk voor het juist en tijdig indienen van de urenverantwoording van de medewerker.
 3. Cliënt draagt zorg voor het (laten) opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie met plan van aanpak. Op eerste verzoek stelt cliënt deze ter beschikking aan Eerstelijners.
 4. Client is verplicht de identiteit van haar medewerkers vast te stellen en verstrekt binnen 24 uur na aanvang van de overeenkomst een verklaring aan Eerstelijners waaruit een dergelijke controle blijkt.
 5. Client is verplicht tot het voeren van een deugdelijke administratie in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving.

5. Opzegging, beëindiging relatie cliënt – medewerker

 1. Indien cliënt de relatie met de medewerker wenst te beëindigen, dan dienen daarvoor rechtsgeldige redenen te worden aangevoerd. De aangevoerde redenen dient Eerstelijners in staat te stellen de arbeidsovereenkomst te ontbinden.
 2. Om Eerstelijners gelegenheid te bieden in voorkomende gevallen een arbeidsovereenkomst te beëindigen dient cliënt zorg te dragen voor het opbouwen en bijhouden van een actueel personeelsdossier. Uit het dossier moet de aangedragen grondslag voor beëindiging blijken en afdoende zijn voor de opzegging van de relatie.
 3. Cliënt is gehouden tot volledige medewerking indien en voor zover noodzakelijk voor de ontbinding van de overeenkomst.
 4. Het staat cliënt vrij om met inachtneming van de wettelijke regelgeving en in overleg en met medewerking van Eerstelijners te trachten de arbeidsovereenkomst met de medewerker met wederzijds goedvinden te beëindigen.

6. Arbeidsongeschiktheid

 1. Cliënt kan de relatie met de medewerker in geval van arbeidsongeschiktheid niet beëindigen.
 2. Eerstelijners betaalt arbeidsongeschikte medewerkers conform CAO hun salaris. De loonkosten komen voor rekening van Eerstelijners en worden niet aan Clint in rekening gebracht. Behoudens en voor zover de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een doen of nalaten van cliënt zelf.
 3. Indien door de arbodienst wordt vastgesteld dat er geen sprake meer is van arbeidsongeschiktheid en cliënt kan zich daarmee niet verenigen, dan dient een second opinion uitsluitsel te geven. De kosten van de second opinion worden gedragen door de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

7. Aansprakelijkheid

 1. Cliënt is aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit een bedrijfsongeval, beroepsziekte of anderszins ten gevolge van een aan cliënt toe te rekenen omstandigheid waardoor medewerker schade lijdt.
 2. Cliënt is aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van een bedrijfsongeval, beroepsziekte of een andere aan haar toe te rekenen omstandigheid, hetgeen arbeidsongeschiktheid van de medewerker tot gevolg heeft.
 3. Client is aansprakelijk voor alle schade die Eerstelijners lijdt dan wel nog zal lijden ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de payroll-overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden door cliënt.

8. verzekeringsplicht

Cliënt verplicht zich ter zake de onderhavige payroll-overeenkomst tot het sluiten van een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering om zich afdoende te verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van de overeengekomen opdracht.

Deel III: Aanvullende voorwaarden: Uitzending

1. Uitvoering opdracht

 1. Uitzending is de opdracht waarbij de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld aan cliënt om onder leiding en toezicht van cliënt werkzaam te zijn.
 2. Cliënt voorziet Eerstelijners van alle relevante informatie die nodig is voor een juiste uitvoering van de opdracht.

2. totstandkoming en einde opdracht

 1. De overeenkomst tussen partijen vangt aan op het moment dat beide partijen de overeenkomst ondertekend hebben.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 3. In geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd is tussentijds opzeggen van de overeenkomst niet mogelijk.
 4. In geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd bedraagt de opzegtermijn 15 dagen. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
 5. Iedere partij is gerechtigd deze overeenkomst door middel van een aangetekende brief buiten rechte en met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, wordt verleend, jegens hem of haar een verzoek tot faillissement is ingediend, in staat van faillissement is verklaard, dan wel anderszins de vrije beschikking over zijn of haar vermogen verloren heeft. Het voorgaande leidt niet tot aansprakelijkheid jegens de andere partij.

3. verplichtingen cliënt

 1. Cliënt is verplicht de wettelijke regelingen en voorschriften in acht te nemen bij de uitoefening van leiding en toezicht over de medewerker waar de overeenkomst betrekking op heeft.
 2. Cliënt is verantwoordelijk voor het juist en tijdig indienen van de urenverantwoording van de medewerker.
 3. Cliënt draagt zorg voor het (laten) opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie met plan van aanpak. Op eerste verzoek stelt cliënt deze ter beschikking aan Eerstelijners.
 4. Client is verplicht de identiteit van haar medewerkers vast te stellen en verstrekt binnen 24 uur na aanvang van de overeenkomst een verklaring aan Eerstelijners waaruit een dergelijke vaststelling en controle blijkt.
 5. Cliënt is verplicht tot het voeren van een deugdelijke administratie in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving.

4. Verbodsbepaling

Het is cliënt niet toegestaan de uitzendkracht aan een derde door te lenen.

5. Beloning

 1. De beloning van de uitzendkracht wordt bepaald aan de hand van de door client verstrekte gegevens met inachtneming van de CAO en de overige wet en regelgeving. Dit geldt ook voor arbeid verricht op bijzondere tijden en dagen, overwerk en werk in ploegendiensten.
 2. Eerstelijners is op grond van de CAO verplicht na 26 aaneensluitend gewerkte weken door de uitzendkracht de inlenersbeloning toe te passen.
 3. Indien ten gevolge van door cliënt verstrekte onjuiste of niet verstrekte informatie Eerstelijners een onjuiste beloning vaststelt, dan is Eerstelijners gerechtigd cliënt met terugwerkende kracht het juiste tarief in rekening te brengen.

6. Vervanging en beschikbaarheid

 1. Eerstelijners is gedurende de looptijd van de overeenkomst gerechtigd cliënt een gelijkwaardige uitzendkracht aan te bieden ter vervanging voor het verrichten van arbeid. Indien het bedrijfsbeleid, het personeelsbeleid of met het oog op de naleving van wet en regelgeving Eerstelijners daartoe noopt, is zij te allen tijde gerechtigd cliënt een voorstel te doen voor vervanging van de uitzendkracht. Alleen op redelijke gronden kan cliënt een dergelijk voorstel afwijzen.
 2. Indien een uitzendkracht niet of niet meer beschikbaar is conform de overeenkomst, houdt dit geen toerekenbare tekortkoming in zijdens Eerstelijners jegens cliënt, en is zij niet gehouden tot het vergoeden van geleden schade.

7. Opdrachtgeverstarief

 1. Indien ten gevolge van door cliënt verstrekte onjuiste of niet verstrekte informatie Eerstelijners een onjuiste beloning vaststelt, dan is Eerstelijners gerechtigd cliënt met terugwerkende kracht het juiste tarief in rekening te brengen.
 2. Eerstelijners is tevens gerechtigd de overeengekomen beloning te verhogen indien de bij CAO vastgestelde uurlonen worden verhoogd alsmede indien een stijging plaatsvindt ten gevolge van een wetswijziging op het gebied van sociale zekerheidswetgeving of fiscale wetgeving, de CAO voor uitzendkrachten of enig verbinden voorschrift alsmede als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO.

8. Arbeidsverhouding aangaan met uitzendkracht

 1. Indien cliënt met een uitzendkracht een arbeidsverhouding wenst aan te gaan, dan dient cliënt Eerstelijners daarvoor schriftelijk toestemming te vragen.
 2. Indien een wettelijke plicht aan een dergelijke overgang in de weg staat of bezwarend is voor een van de partijen, zal cliënt geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan.
 3. Indien cliënt een arbeidsverhouding met uitzendkracht aangaat is zij een vergoeding verschuldigd van € 2.000,00 ter compensatie van gederfde inkomsten voor Eerstelijners.
 4. Indien cliënt een arbeidsverhouding aangaat met een uitzendkracht, dan eindigt de opdracht tussen cliënt en Eerstelijners met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.

9. Non-concurrentiebeding

 1. Wanneer binnen 3 maanden nadat een voorgestelde kandidaat is afgewezen alsnog een arbeidsovereenkomst tot stand komt tussen cliënt en de kandidaat, dan is cliënt de overeengekomen vergoeding verschuldigd aan Eerstelijners of in voorkomende gevallen 25% van de geprognotiseerde omzet, te beoordelen door Eerstelijners.
 2. Het voorgaande geldt ook indien de voorgestelde kandidaat werkzaamheden voor of namens cliënt verricht via of voor een derde.

10. Aansprakelijkheid

 1. Cliënt is aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit een bedrijfsongeval, beroepsziekte of anderszins ten gevolge van een aan cliënt toe te rekenen omstandigheid waardoor medewerker schade lijdt.
 2. Cliënt is aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van een bedrijfsongeval, beroepsziekte of een andere aan haar toe te rekenen omstandigheid, hetgeen arbeidsongeschiktheid van de medewerker tot gevolg heeft.
 3. Client is aansprakelijk voor alle schade die Eerstelijners lijdt dan wel nog zal lijden ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uitzend-overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden door cliënt.

11. verzekeringsplicht

Cliënt verplicht zich ter zake de onderhavige payroll-overeenkomst tot het sluiten van een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering om zich afdoende te verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van de overeengekomen opdracht.

Deel IV: Werving en Selectie

1. Uitvoering opdracht

 1. Werving en Selectie houdt in dat Eerstelijners voor cliënt – ten behoeve van het verrichten van arbeid voor cliënt – één of meerdere kandidaten selecteert en voordraagt aan cliënt.
 2. De opdracht is voltooid indien een door Eerstelijners bij cliënt voorgedragen kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert en direct of indirect werkzaamheden voor cliënt gaat verrichten.
 3. Cliënt voorziet Eerstelijners van alle relevante informatie die nodig is voor een juiste uitvoering van de opdracht.

2. Selectie

Eerstelijns draagt zorg voor een zorgvuldige selectie en voorziet cliënt daarbij van advies met betrekking tot de kwaliteit van een kandidaat. Desalniettemin is cliënt verantwoordelijk voor de gemaakte keuze van de kandidaat.

3. Gelijkheid

Iedere kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie, mits de kandidaat aan de gestelde eisen voldoet. Uitzondering op het voorgaande is mogelijk indien een cliënt haar personeelsbeleid heeft aangepast ten gunste van een minderheidsgroep.

4. Non-concurrentiebeding

 1. Als binnen 12 maanden nadat een voorgestelde kandidaat is afgewezen alsnog een arbeidsovereenkomst tot stand komt tussen cliënt en de kandidaat, dan is cliënt de overeengekomen vergoeding verschuldigd aan Eerstelijners.
 2. Het voorgaande geldt ook indien de voorgestelde kandidaat werkzaamheden voor of namens cliënt verricht via of voor een derde.

5. Aansprakelijkheid

 1. Eerstelijners is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een doen of nalaten van een door cliënt geselecteerde, dan wel door Eerstelijners voorgestelde kandidaat en waarmee cliënt direct of indirect een (arbeids)overeenkomst is aangegaan.
 2. Het voorgaande geldt ook indien de instemming is gebaseerd op, dan wel de overeenkomst is aangegaan op grond van onjuiste, foutieve, dan wel onvolledige informatie, ongeacht de oorsprong daarvan.